Brukerveiledning Lesetreet, lese- og skrivedrill


Ved å se på elevenes feiltyper i skriftlige arbeider, i lese- og skrivetester (f. eks. Logos eller Carlsten) eller i høytlesing, kan en finne ut av hvilke lyder eleven trenger å jobbe med. Det anbefales at elev og spesialpedagog/lærer samarbeider om dette.

Eksempel: Eleven strever med kj-lyden: Klikk på "Kj-lyden" i "treet" i venstre del av skjermen. En lyd uttales likt, men kan skrives på forskjellige måter (kj/ki/ky/tj). Velg underkategori ved å klikke på en av de fire valgene under KJ-lyden. Deretter velger en oppgavetype i verktøylinjen øverst:


I oppgavene "Lese ord" og "Skrive ord" kan en velge antall sekunder ordet skal vises. En kan velge antall ord (10, 20, 30). Vi anbefaler å jobbe med 10 ord av gangen. Vi anbefaler å jobbe med de samme 10 ordene gjennom alle oppgavene før en går videre.

Lese ord

Ordene vises på skjermen og forsvinner av seg selv. Hastigheten velges på forhånd (antall sekunder). Elevene skal lese ordet. Det kan være en fordel at en voksen sjekker at ordene leses korrekt, slik at en forhindrer at elevene lærer seg ordbildet feil. Til bruk i grupper, kan en benytte en interaktiv tavle.

Skrive ord

Ordene vises på skjermen. Teksten forsvinner. Elevene skal skrive ordet på linjen. NB! En må vente til ordet forsvinner før man begynner å skrive. Trykk "neste" eller "enter".

Lese setning

Ord med kj-lyd vises. Deretter vil ordet vises i en setning. Elevene leser setningen. Trykk "neste" eller "enter". Denne oppgaven går ikke på tid. Det bør være en voksen tilstede som sjekker at setningene leses korrekt, slik at eleven ikke lærer seg feil ordbilder.

Utfylling

Tre alternativer vises. Ett av ordene passer inn i setningen. Eleven velger det ordet han/hun mener er det riktige alternativet og skriver dette inn i setningen. Dersom eleven er i tvil, kan en få hjelp ved å peke på spørsmålstegnet til høyre i bildet. Trykk "neste" eller "enter". Hvis ordet er riktig, vil nye alternativer og ny setning vises i skjermen.

Repetert lesing

Her skal elevene lese en tekst hvor ord med den valgte lyden går igjen. Repetert lesing har vist seg å være en effektiv metode for å øve elevene opp til å lese sammenhengende tekst raskt og flytende.
Elevene kan velge mellom en fortelling eller en faktatekst. Faktateksten vil egne seg for de eldre elevene i grunnskolen og for voksenopplæringen.

NB! For elever med lesevansker kan det være lurt å gå gjennom teksten med eleven før de starter med å lese selv. Dette for å være sikker på at de ikke feilleser ord, ord som kan feste seg i langtidsminnet som et feil ordbilde. En kan dele opp teksten hvis den føles for lang. Etter at en har øvd godt på avsnittene hver for seg, kan en til slutt lese hele fortellingen i ett. Teksten egner seg også som høytlesing.

For elever som skal bruke programmet hjemme

Elever som skal bruke programmet hjemme, kan logge på enten med Feide eller med skolens lisensnøkkel. Programmet må ikke overdras til personer utenfor hjemmet.