Pedagogisk grunnlag

Leseutviklingen foregår i fire stadier:

«Av disse er den fonologiske strategien og den ortografiske strategien av størst betydning for avkodingsresultatet.» (Høien og Lundberg 1997).

Hos de fleste leserne skjer det en naturlig overgang fra fonologisk lesing til ortografisk lesing. Noen elever strever med å ta steget forbi det fonologiske stadiet, hvor de må lese lyd for lyd for å avkode ordet. Flere forskere presiserer nødvendigheten av automatisk ordgjenkjenning for å kunne forstå og tilegne seg det en leser (Spear-Swerling & Sternberg 1998). Med de økte lesekravene i skolen i dag, er det helt nødvendig at elevene behersker den ortografiske lesingen.

Lesetreet, lese- og skrivedrill, fokuserer på den ortografiske avkodingen. Ved å lese et ord gjentatte ganger, vil en etter hvert kjenne igjen ordet som et ordbilde. «Ved gjentatte møter med et ord vil effektiviteten til den ortografiske strategien øke. Leseren blir i stand til å kjenne ordet i løpet av en brøkdel av et sekund.» (Torleiv Høien, 2007). Etter hvert vil en bygge seg opp et stort lager av parate ordbilder i langtidshukommelsen. Når eleven har lært seg å gjenkjenne ordet visuelt, trenger en ikke å lese lyd for lyd for å avkode ordet. «Når ord er lagret som ortografiske enheter, kan de identifiseres raskt og effektivt og ordlesingen automatiseres – leseren kan ta i bruk en ortografisk strategi for å identifisere ord.» (Lyster 2013:20). De kognitive ressursene vil da ikke brukes opp til selve avkodingsprosessen, men kan benyttes til forståelsesprosessen. Ortografisk strategi er også nødvendig for å kunne skrive ikke-lydrette ord rett.

Lesetreet er et verktøy for å komme seg fra det fonologiske stadiet til det ortografiske stadiet.

For å bli god til å lese og skrive, må en lese og øve jevnlig, helst hver dag. Lesetreet gjør det enkelt å øve!

Referanser:
Høien, Torleif & Lundberg, Ingvar (1997): Dysleksi. Fra teori til praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Lyster, Solveig-Alma Halaas (2013): Elever med lese- og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi? Oslo: Cappelen Damm AS
Spear-Swerling, L. og Sternberg, R.J. (1998): Off Track. When Poor Readers Become «Learning Disabled». Colorado (USA): Westview Press Inc.